Sesja 2015.12.16- XXIX

Plan Obrad Rady Osiedla XXIX sesji w dniu 16 grudnia 2015 roku.

1)Otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady Osiedla.

2)Przyjęcie planu obrad.

3)Rozmowa z senatorem Jarosławem Obremskim na tematy ogólne interesujące Mieszkańców Osiedla ( praca senatu, możliwa pomoc senatora w sprawach osiedla itp.)

4)Dyskusja w sprawie aktualizacji budżetów przedsięwzięć prowadzonych i organizowanych przez Rade Osiedla.

- Klub Młodzieżowy ( Iwona Cisło, dotacja w wysokości 30 420 zł, dotacja RO 2 900 zł )

-Klub Seniora ( Agnieszka Kapysz ,dotacja 6 500 zł , dotacja RO 2 500 zł )

-Chór Osiedlowy ( Agnieszka Kapysz ,dotacja 4 000 zł, dotacja RO 400 zł )

-Festyn Osiedlowy ( Agnieszka Kapysz ,dotacja 3 000 zł, dotacja RO 4 000 zł )

-Turniej Siatkówki ( Wioleta Wiśniewska 2 500 zł, dotacja RO 2 500 zł )

-Turniej Piłki Nożnej ( Tomasz kucharski ,dotacja 2 000 zł , dotacja RO 1 500 zł )

Na dzień dziecka nie przyznano dotacji z WCRS-u ,dotacja RO miała być 3 200 zł.

5)Dyskusja w sprawie zmian w statuach Osiedli.

Planowane są zmiany w statuach osiedli ;

§ 37 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli, skutkującego takim zniesieniem.”;

§ 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37 1. W przypadku zniesienia, podziału lub połączenia osiedla z innym osiedlem, organy osiedla ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

2. W osiedlach powstałych w wyniku podziału lub połączenia przeprowadza się wybory do rad osiedli.

3. Wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza Rada Miejska, wyznaczając ich termin na dzień wolny od pracy, przypadający nie później, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o podziale lub połączeniu.”.

Wg Jarosław Góral organy osiedla wybrane podczas wyborów przez mieszkańców osiedla nie mogą być rozwiązane przed upłynięciem kadencji wybranej rady z tego powodu, że następuje połączenie Osiedli na podstawie decyzji Organów administracyjnych Miasta. Jeżeli Miasto decyduje o połączeniu osiedli to połączenie takie następuje dopiero po wygaśnięciu mandatów radnych pochodzących ze likwidowanego Osiedla.

Jeżeli trwają juz dyskusje na temat zmian w statutach to można zaproponować zmianę aby o mandat radnego Miejskiego mogła się starać osoba ,która co najmniej jedną kadencje była Radnym Osiedlowym . Jest wtedy szansa na to, że do Rady Miasta dostaną się osoby znające realia swoich środowisk, największe potrzeby Mieszkańców.

6)Omówienie spraw organizacyjnych Rady Osiedla. Podsumowanie 2015 roku ,dalsza działalność w 2016 roku.

7)Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

8) Wolne wnioski.

9) Zakończenie.

Podyskutuj

comments powered by Disqus