UCHWAŁA Nr VIII/50/14
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wydania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały Nr XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla Muchobór Wielki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Pani Moniki Zieleniak dotyczący sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie Spożywczym ,,Żabka”

we Wrocławiu przy ul. ul. Hłaski 26A w zakresie :

-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,

-powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-powyżej 18 % zawartości alkoholu.

§ 2.

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Zarządu.

Przewodniczący Rady Osiedla

Uzasadnienie do uchwały nr VIII/50/14 Rady Osiedla Muchobór Wielki z dnia 29.01.2014 r.

Pismem z dnia 16.01.2014 zespół Zezwoleń UM zwrócił się do Rady Osiedla Muchobór Wielki z prośbą o zaopiniowanie wniosku Pani Moniki Zieleniak o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rada Osiedla na sesji w dniu 29.01.2014 po głosowaniu podjęła uchwalę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku ponieważ w pobliżu sklepu ,w którym ma być prowadzona sprzedaż alkoholu nie ma placówek oświatowych, obiektów sakralnych, obiektów sportowych, sklep znajduje się w miejscu w którym w sąsiednich obiektach handlowych jest prowadzona sprzedaż alkoholu .Nikt nie wniósł uwag ,do Rady Osiedla nie wpłynęły negatywne opinie od mieszkańców Osiedla .

Rada Osiedla wnosi jedynie aby sprzedaż alkoholu była prowadzona do godziny 22.00.

Przewodniczący Rady Osiedla