UCHWAŁA Nr VIII/46/14
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przyznania diet członkom organów Osiedla Muchobór Wielki

Na podstawie § 22 ust. 3 oraz § 25 ust. 4 Statutu Osiedla Muchobór Wielki nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/440/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) oraz § 1 i § 2 uchwały Nr XXXIX/2469/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety, Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Uwzględniając uzasadnienie przyznania diet członkom organów Osiedla Muchobór Wielki podane w załączniku nr 1 niniejszej uchwały, przyznaje się dietę w wysokości 250 zł miesięcznie następującym członkom organów Osiedla:

Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Muchobór Wielki –Jarosławowi Góral

Sekretarzowi Zarządu Osiedla Muchobór Wielki – Mateuszowi Berlik

Diety, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na okres styczeńgrudzień 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Rady Osiedla Muchobór Wielki Nr VIII/46/14

Wrocław 29 styczeń 2014 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/46/14Rady Osiedla Muchobór Wielki z dnia 29 styczeń 2014 r. w sprawie przyznania diet członkom organów Osiedla Muchobór Wielki

Rada Osiedla Muchobór Wielki postanawia przyznać diety w wysokości 250 zł miesięcznie Przewodniczącemu Zarządu Osiedla oraz Sekretarzowi Osiedla mając na uwadze koszty jakie ponoszą ww. osoby w związku zapewnieniem normalnej działalności Rady i Zarządu Osiedla Muchobór Wielki, a w szczególności:

zaangażowanie własnego czasu na załatwianie w Urzędzie Miasta Wrocławia oraz innych jednostkach administracyjnych Miasta spraw związanych z funkcjonowaniem Rady i Zarządu Osiedla oraz spraw związanych z potrzebami mieszkańców Osiedla Muchobór Wielki;

koszty związane z dojazdami do urzędów przy załatwianiu spraw związanych z funkcjonowaniem Rady i Zarządu Osiedla oraz spraw związanych z potrzebami mieszkańców Osiedla Muchobór Wielki;

wykorzystanie prywatnych komputerów oraz dostępu do internetu do przygotowania i dystrybucji dokumentacji Rady Osiedla;

wykorzystanie prywatnych środków łączności do organizacji prac Rady i Zarządu, kontaktu z mieszkańcami Osiedla oraz załatwiania spraw Rady i Zarządu.

Przewodniczący Rady Osiedla