UCHWAŁA Nr VIII/42/14
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2013 rok

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 4 Statutu Osiedla Muchobór Wielki nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/440/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla Muchobór Wielki postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2013 rok.

§ 2.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Muchobór Wielki za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla