Wrocław, 11 lutego 2014 r.

Protokół VIII sesji Rady Osiedla Muchobór Wielki

VIII sesja Rady Osiedla Muchobór Wielki została zwołana 29 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Stanisławowskiej 99 we Wrocławiu.

Przebieg sesji:

Na sesji stawiło się 11 Radnych, przedstawiciele policji – dwie osoby, w tym dzielnicowy, mł. asp. Marcin Kukliński, oraz straży miejskiej - dzielnicowy, mł. insp. Krzysztof Tubielewicz. Przewodniczący Rady, Daniel Cisło, przywitał Radnych i otworzył sesję.

W temacie planu obrad sesji Radny Tomasz Kucharski zaproponował aby w pierwszej kolejności Rada zajęła się dyskusją nad sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w 2013 roku, a następnie dyskutowała na temat budżetu Osiedla w 2014. Radni zgodzili się na zmianę kolejności punktów 1 i 2 projektu porządku obrad. Plan obrad został jednogłośnie zaakceptowany przez Radnych.

Przewodniczący Zarządu Osiedla, Jarosław Góral, oraz Skarbnik Osiedla, Agnieszka Kapysz, przedstawili sprawozdanie z działalności Osiedla w 2013 roku. Sprawozdanie składało się z części merytorycznej, zawierającej elementy sprawozdania dla Rady Miejskiej Wrocławia, oraz sprawozdania z wykonania planu budżetowego.

Radni zgłosili uwagi dotyczące oceny współpracy z jednostkami Urzędu Miejskiego Wrocławia – ich zdaniem całościowa negatywna opinia dotycząca wszystkich jednostek miejskich była zbyt ogólna i niesprawiedliwa. Przewodniczący Zarządu zobowiązał się do skazania konkretnych jednostek i uzasadnienia oceny dla każdej z nich. Zdecydowano także o wystawieniu oceny pozytywnej dla Biura Prezydenta Wrocławia.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr VIII/42/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2013 rok.

Skarbnik Osiedla przedstawił założenia oraz projekt budżetu Osiedla na 2014 rok. W wyniku dyskusji Radni wprowadzili wiele zmian w sposobie podziału środków na różne zadania.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr VIII/43/14 w sprawie przyjęcia budżetu Osiedla na 2014 rok.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały nr VIII/44/14 i VIII/45/14 w sprawie – odpowiednio - aktualizacji budżetu klubu Młodzieżowego na rok 2014, w sprawie aktualizacji budżetu Klubu Seniora na rok 2014.

Radni przyjęli uchwałę nr VIII/46/14 w sprawie przyznania diet członkom organów Osiedla Muchobór Wielki. Za uchwałą było 9 Radnych, żaden nie był przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr VIII/47/14 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Wrocławia przez Radę Osiedla Muchobór Wielki z pisemnym wnioskiem o pilną realizację inwestycji budowy łącznika Obwodnicy Śródmiejskiej z Węzłem Bielańskim tzw. Trasy Czeskiej.

Radni dyskutowali nad wnioskiem Radnego Jarosława Górala dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Mariusza Strzeleckiego oraz wstąpieniu w jego miejsce kandydata z kolejnego miejsca. Uzasadnieniem wniosku była ponad 6-miesięczną absencją na sesjach Rady oraz brak aktywności w pracach Rady Radnego Strzeleckiego (podstawa prawna: §52, pkt 1 ust. 6) oraz §53 Ordynacji wyborczej do Rad Osiedli).

Radny Tomasz Kucharski, w imieniu Radnego Mariusza Strzeleckiego, poinformował Radę, że przyczyną wspomnianego braku aktywności w Radzie jest bardzo silne zaangażowanie w działalność młodzieżowego klubu piłkarskiego. Ponadto Radny Kucharski poinformował, że Radny Strzelecki rozumie i akceptuje decyzję Rady w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu.

Radni podjęli uchwałę VIII/48/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały 10 Radnych było za, żaden Radny nie był przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Z uwagi na ograniczony czas trwania sesji Radni jednogłośnie zdecydowali przesunąć na kolejną sesję dyskusję nad wyznaczeniem Członków Rady odpowiedzialnych za poszczególne działania Rady.

Radni dyskutowali o doniesieniach prasowych, w których opisywana jest koncepcja „Metrobusu” mającego zastąpić linię tramwajową łączącą centrum miasta z Nowym Dworem i Muchoborem Wielkim. Radni zdecydowali, że informacje prasowe nie powinny być podstawą do zaopiniowania projektu przez Radę, w związku z czym postanowiono, że Zarząd wystąpi do Urzędu Miasta z prośbą o przedstawienie szczegółów planowanego projektu „Metrobus”.

Przewodniczący Zarządu przedstawił odpowiedź Urzędu Miasta na pismo Zarządu dotyczące ruchu z i do Smolca przez ul. Gagarina. Radni zgodzili się, że na podstawie wcześniejszej uchwały Rady w tej sprawie Zarząd ma mandat do dalszych działań mających na celu ograniczenie ruchu tranzytowego przechodzącego przez ul. Gagarina.

W wyniku dyskusji nad zaproponowaną przez grupę mieszkańców zmianą organizacji ruchu na ul. Parandowskiego Radni zdecydowali, że decyzja powinna zapaść w konsultacjach z szerszą grupą mieszkańców. Radni zgodzili się aby projekt zmian został skonsultowany z mieszkańcami z pomocą strony internetowej Osiedla.

W ramach dyskusji nad propozycją przedstawioną Urzędowi Miejskiemu i Radzie Miasta przez niektóre Rady Osiedli, dotyczącą wydawania Radnym Rad Osiedli legitymacji Radnych, Radni Rady Osiedla Muchobór Wielki zgodzili się, że takie legitymacje nie są potrzebne do realizacji zadań organów Osiedla. Zdecydowano także, że Rada nie podejmie żadnych działań w związku z powyższym wnioskiem.

W wyniku dyskusji nad organizacją ruchu na ul. Gagarina, Radni uzgodnili, że Zarząd wystąpi do Urzędu Miasta z dalszymi wnioskami o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, mających na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa (strefa ograniczenia prędkości, progi spowalniające). Propozycje kierowane będą do wiadomości Policji i Straży Miejskiej.

Sekretarz Osiedla poinformował Radnych o piśmie Przewodniczącego Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącym Kampanii Parkingowej „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”.

Z uwagi na ograniczony czas trwania sesji Radni jednogłośnie zdecydowali przesunąć dyskusję na temat Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 na kolejną sesję Rady.

Radni podjęli uchwałę nr VIII/49/14 w sprawie przyjęcia instrukcji Przewodniczącego Zarządu dotyczącej zasad pobierania i rozliczania zaliczek na pokrycie kosztów działań Rady i Zarządu Osiedla. 9 Radnych poparło uchwalę, żaden Radny nie był przeciw, 2 wstrzymało się.

W wyniku dyskusji nad wnioskiem Mieszkanki Osiedla dotyczącym wprowadzenia zakazu parkowania na całej długości ul. Tyrmanda Radni zgodzili się, że wprowadzenie takiego ograniczenia stworzyłoby bardzo duże trudności w parkowaniu na osiedlach zlokalizowanych wzdłuż ul. Tyrmanda. Ponadto Radni wzięli pod uwagę, że usunięcie pojazdów parkujących wzdłuż ulicy mogłoby być dla niektórych kierowców zachętą do rozwijania wyższych niż obecnie prędkości, co paradoksalnie, mogłoby obniżyć poziom bezpieczeństwa w stosunku stanu obecnego (zasłanianie widoczności przez pojazdy zaparkowane na ulicy w pobliżu skrzyżowań).

Radni jednogłośnie przyjęli uchwalę nr VIII/50/14 dotyczącą pozytywnego zaopiniowania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie „Żabka” przy ul. Hłaski 26A.

Radni przyjęli uchwalę nr VIII/51/14 dotyczącą pozytywnego zaopiniowania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu „Rose Bistro” przy ul. Stanisławowskiej 52/2. 10 radnych było za przyjęciem uchwały, 1 Radny był przeciw, żaden Radny nie wstrzymał się od głosu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Osiedla.

W ramach wolnych wniosków Radna Agnieszka Kapysz zwróciła uwagę, że poza przyjęciem uchwał dotyczących finansowania Klubu Młodzieżowego i Klubu Seniora (uchwały VIII/44/14 i VIII/45/14), do dalszego funkcjonowania obu klubów, konieczne jest przyjęcie przez Radę sprawozdań z wykonania zadań społecznych w 2013 roku. Ponadto konieczne jest przyjęcie sprawozdania z realizacji „Wigilii Seniora” w 2013.

Przedstawione zostały pisemne sprawozdania z wykonania zadań społecznych – „Prowadzenie Klubu Młodzieżowego”, „Prowadzenie Klubu Seniora”, „Wigilia Seniora.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały VIII/52/14, VIII/53/14 i VIII/54/14 dotyczące przyjęcia wspomnianych wyżej sprawozdań.

Przewodniczący Rady zamknął VIII sesję Rady i podziękował Radnym za uczestnictwo.