UCHWAŁA Nr IV/18/13
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wydania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały Nr XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla Muchobór Wielki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Pana Krzysztofa Łopacińskiego dotyczący sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie spożywczym we Wrocławiu przy ul. Kunickiego10C/1A w zakresie :

-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,

-powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-powyżej 18 % zawartości alkoholu.

§ 2.

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Zarządu.

Przewodniczący Rady Osiedla

Uzasadnienie do uchwały nr IV/18/13 Rady Osiedla Muchobór Wielki z dnia 31.07.2013

Pismem z dnia 22.07.2013 zespół Zezwoleń UM zwrócił się do Rady Osiedla Muchobór Wielki z prośbą o zaopiniowanie wniosku Pana Krzysztofa Łopacińskiego o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rada Osiedla na sesji w dniu 31.07.2013 po głosowaniu podjęła uchwalę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku ponieważ w pobliżu sklepu w którym ma być prowadzona sprzedaż alkoholu nie ma placówek oświatowych, obiektów sakralnych, obiektów sportowych, sklep znajduje się w miejscu ,w którym w sąsiednich obiektach handlowych jest prowadzona sprzedaż alkoholu .

Do Rady Osiedla nie wpłynęły negatywne opinie od mieszkańców Osiedla .

Przewodniczący Rady Osiedla