UCHWAŁA Nr III/14/13
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zakupu drukarki wraz ze skanerem

Na podstawie § 35 ust. 1. Statutu Osiedla Muchobór Wielki nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/440/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zakupu drukarki wraz ze skanerem na potrzeby Rady i Zarządu Osiedla Muchobór Wielki, Klubu młodzieżowego, Klubu Seniora oraz innych podmiotów współpracujących z Radą Osiedla.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Muchobór Wielki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.