UCHWAŁA Nr III/12/13
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu - ograniczenie postoju na ul. Trawowej

Na podstawie § 6 Statutu Osiedla Muchobór Wielki nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/440/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie przedstawiony projekt organizacji ruchu w zakresie ograniczenia postoju na ul. Trawowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zagony (rys. 1 w projekcie) do skrzyżowania z sięgaczem boiska piłkarskiego (rys. 2 w projekcie).

§ 2.

Opiniuje się negatywnie przedstawiony w projekcie organizacji ruchu w zakresie ograniczenie postoju na ul. Trawowej na odcinku od skrzyżowania z sięgaczem boiska piłkarskiego (rys. 2 w projekcie) do skrzyżowania z ul. Hłaski.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Muchobór Wielki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla