UCHWAŁA Nr III/11/13
RADY OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zarekomendowania przekazania w użytkowanie boiska przy ul. Trawowej Klubowi Sportowemu Sporting Wrocław

Na podstawie § 13 ust. 2. pkt. 4) Statutu Osiedla Muchobór Wielki nadanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/440/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r., Nr 225, poz. 3221, z 2004 r. Nr 252, poz. 4210 oraz z 2012 r. poz. 4977) Rada Osiedla Muchobór Wielki uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla Muchobór Wielki rekomenduje Prezydentowi Miasta Wrocławia przekazanie w użytkowanie boiska piłkarskiego, oraz terenów przyległych Klubowi Sportowemu Sporting Wrocław z siedzibą przy ul. Zagony 67, 54-614 Wrocław.

§ 2.

Rada Osiedla Muchobór Wielki zobowiązuje Klub Sportowy Sporting Wrocław do gospodarowania przekazanym mu terenem zgodnie z jego przeznaczeniem oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.

Rada Osiedla Muchobór Wielki zobowiązuje Klub Sportowy Sporting Wrocław do respektowania porozumienia zawartego 11 kwietnia 2013 r. pomiędzy Klubem Sportowym Sporting Wrocław a Wrocławskim Klubem Sportowym Muchobór Wrocław.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Muchobór Wielki.

§ 5.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.