Wrocław, 27 czerwca 2013 r.

Protokół III sesji Rady Osiedla Muchobór Wielki

III sesja Rady Osiedla Muchobór Wielki została zwołana 27 czerwca 2013 r. o godz. 19:00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Stanisławowskiej 99 we Wrocławiu.

Przebieg sesji:

Przewodniczący Rady, Daniel Cisło, przywitał Radnych i otworzył sesję. W momencie otwarcia sesji obecnych było 9 Radnych.

Radni jednogłośnie (9 głosów za) przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego.

Radni dyskutowali nad propozycją zarekomendowania Prezydentowi Wrocławia przekazania w użytkowanie boiska sportowego przy ul. Trawowej Klubowi Sportowemu Sporting Wrocław. W ramach dyskusji rozmawiano w szczególności o wizji doposażenia boiska oraz obowiązkach, które będą spoczywać na stowarzyszeniu, a także o wpływie Rady Osiedla na przyszłe decyzje dotyczące boiska.

Podczas dyskusji nad sprawą boiska piłkarskiego, do sesji dołączyli Radni Krzysztof Nemś i Marcin Mękarski. III sesja Rady była pierwszą, w której uczestniczył Radny Mękarski, w związku z czym Marcin Mękarski odebrał potwierdzenie wyboru a następnie został zaprzysiężony na Radnego.

W drodze dalszej dyskusji na temat boiska piłkarskiego Radni jednogłośnie (11 głosów za) przyjęli uchwałę nr III/11/13, w której zarekomendowano Prezydentowi Wrocławia przekazanie boiska w użytkowanie Klubowi Sportowemu Sporting Wrocław.

Radni dyskutowali nad proponowanymi przez UM zmianami w organizacji ruchu na ul. Trawowej (ograniczenie parkowania). Rada doszła do wniosku, że właściwym kompromisem pomiędzy bezpieczeństwem użytkowników drogi oraz potrzebami mieszkańców w zakresie miejsc parkingowych będzie ograniczenie odcinka, na którym miałby obowiązywać zakaz parkowania, w stosunku do propozycji UM. Radni przyjęli stosowną uchwałę (nr III/12/13), w ramach której zaopiniowano projekt organizacji ruchu – 9 Radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 Radnych wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciw.

Rada postanowiła przełożyć dyskusję na temat remontu ul. Mińskiej na kolejną sesję lub do czasu zebrania większej ilości informacji na temat projektowanych zmian i planów dotyczących rozpoczęcia prac.

Przewodniczący Rady zdał krótkie sprawozdanie ze spotkania mieszkańców Osiedla z policją i strażą miejską, które odbyło się 25 czerwca. Zarząd Osiedla został poproszony o wystosowanie pisma do policji i ITD. z prośbą o wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych na ul. Stanisławowskiej.

Radni postanowili o przesunięciu dyskusji nad wsparciem zakupu sprzętu sportowego dla klubów sportowych działających na Osiedlu na sesję, która odbędzie się po wakacjach – łatwiejsze będzie wtedy określenie potrzeb klubów.

Sesję opuścił Radny Tomasz Kucharski.

Radni dyskutowali nad potrzebą zakupu mebli i wyposażenia kuchennego dla Klubu Seniora. Jednogłośnie (10 głosów za)podjęta została uchwała nr III/13/13 w sprawie przeznaczenia środków na zakup tych artykułów.

Radni dyskutowali nad potrzebą zakupu drukarki laserowej wraz ze skanerem na potrzeby Rady i Zarządu Osiedla oraz Klubu młodzieżowego i Klubu Seniora. Jednogłośnie (10 głosów za)podjęta została uchwała nr III/14/13 w sprawie zakupu drukarki

Radni jednogłośnie (10 głosów za) przyjęli sprawozdanie z II sesji Rady.

Zarząd Osiedla został poproszony o ponowienie pisma dotyczącego parkowania na ul. Kunickiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że do końca miesiąca Rada może ubiegać się o dofinansowanie Wigilii Seniorów, która tradycyjnie jest organizowana w grudniu. Po krótkiej dyskusji Radni podjęli uchwałę nr III/15/13 o organizacji Wigilii Seniorów Muchoboru Wielkiego.

Przewodniczący Rady zamknął III sesję Rady i podziękował Radnym za uczestnictwo.