Skany dokumentów dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 "Wrocław Lotnisko"we Wrocławiu.