Prezydent Wrocławia zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony: od wschodu Autostradową Obwodnicą Wrocławia, od południa ulicą Żwirki i Wigury-Zachodnią, od zachodu Osią Inkubacji, od północy tylną granicą działek położonych po północnej stronie ul. Rakietowej. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do dnia 4 listopada 2016 roku .Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. póz. 922).

W załączeniu plik z całą informacją z UM oraz adnotacją Rady Osiedla Muchobór Wielki.